دسته‌بندی: خبر

مدیریت مالی در ساختمان

این ساختمان مدیریت مالی دارد؟ در سیستم مالی مدیریتو  برای ساختمان ها، فرآیند جمع آوری و وصول شارژها همراه با ارائه رسید الکترونیکی انجام می

ادامه مطلب »

عناصر برند سازی

ارزش آفرینی برای ساختمان های برند، توسط مدیریت و راهبری یکپارچه: در عصر حاضر چهار عامل موجب تولد یک برند ساختمانی می گردند. اعتبار معمار

ادامه مطلب »