برچسب: ساختمان مارکدار

مدیریت مالی در ساختمان

این ساختمان مدیریت مالی دارد؟ در سیستم مالی مدیریتو  برای ساختمان ها، فرآیند جمع آوری و وصول شارژها همراه با ارائه رسید الکترونیکی انجام می

ادامه مطلب »