خدمات مدیریتو

مدیریت و راهبری

1. مدیریت ساختمان

خدمات مدیرتو در زمینه مدیریت و راهبری ساختمان شامل: آنالیز و برآورد شارژ مورد نیاز ساختمان متناسب با سطح رفاه و خدمات درخواستی ساکنین، جمع آوری، وصول شارژ، ارائه رسید پرداخت، حسابداری صندوق ساختمان، بایگانی کلیه تراکنش های مالی و ارائه بیلان های مالی سالیانه و فصلی، نظارت و کنترل کلیه پیمانکاران و پرسنل شاغل در ساختمان و یا تامین نیروهای متخصص جهت سرویس و نگهداری از بخش های مختلف، تهیه و تدوین مستندات فنی جهت اجرای برنامه های تعمیرات پیشگیرانه، تعمیرات اساسی و اُورهال و ارتقا سیستم ها، ایجاد بسترهای اطلاع رسانی در فضای مجازی به ساکنین جهت آگاهی از کلیه امور جاری ساختمان، تهیه و توزیع بروشورهای تخصصی در زمینه قوانین و فرهنگ آپارتمان نشینی، نظافت دوره ای مشاعات ساختمان مطابق چک لیست های استاندارد، تامین نیروهای خدمات، لابی من و نگهبان، مربی و … ، تدوین اساسنامه و آیین نامه های داخلی ساختمان، برگزاری جلسات مجامع عمومی و اجرای تشریفات قانونی آن

2. سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکال

تاسیسات مکانیکی قلب تپنده هر ساختمان است. رسیدگی دقیق به سیستم های سرمایش و گرمایش مطابق  چک لیست های استاندارد و انجام تعمیرات پیشگیرانه مطابق روش کارخانه سازنده تجهیزات تاثیر بسزایی در افزایش راندمان تجهیزات و حفظ سرمایه ها خواهد داشت. فعالیت های تعمیر و نگهداری عموما در سه سطح انجام می گیرد.

  1. نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود Improvement Maintenance=IM
  2. نگهداری و تعمیرات اصلاحی Corrective Maintenance=CM
  • نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه Preventive Maintenance=PM3. سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکال

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ به مرور زمان ممکن است منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی یا خرابی های برقی در ساختمان شوند. ﻋﻠﻞ زﻳﺮ در ﻃﻮل زﻣﺎن در کاهش ایمنی و کارایی تاسیسات برقی ساختمان موثر می باشند:

  1. ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﻳﺎ  بخشهایی از آن به ﻣﺮور زﻣﺎن ﻳﺎ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ محیطی ﻓﺮﺳﻮده می شوند. 
  2. در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ،دﺧﻞ و تصرف ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺠﺎم می گردد.
  3. ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻫﺎﺋﻲ صورت گیرد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﺷﻮد.

ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻤﻨﻲ و کارایی ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ اجرا شده در ساختمانها، اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت می بایست نگهداری اصولی گردد و در زمانهای معین ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد. در بازدیدهای ادواری جهت سرویس و نگهداری تاسیسات برق می بایست به مقررات ملی ساختمان مباحث 13و 22 توجه نمود.

4. سرویس و نگهداری آسانسور

هر آسانسور به منظور عملکرد مناسب نیازمند سرویس و نگهداری می باشد. سرویس و نگهداری آسانسور به دو بخش سرویس های ماهانه و سرویس های دوره ای تقسیم می گردد. در بخش سرویس های ماهانه سرویسکار حداقل یک بار در ماه آسانسور را مطابق “چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور” مورد بازبینی قرار می دهد. در این بازدید وضعیت تجهیزات داخل موتورخانه آسانسور، چاه و داخل کابین کنترل می گردد. سرویس های دوره ای به دو بخش تعمیرات پیشگیرانه و جنرال سرویس سالانه تقسیم می گردد. مطابق قوانین جدید اخذ استاندارد سالانه جهت آسانسورها الزامی است. آسانسورها میبایست مورد بازدید فنی قرار گرفته و گواهی استاندارد مربوطه را دریافت نمایند و همچنین تمامی آسانسورها باید تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار گیرند تا در زمان بروز حوادث امکان پرداخت خسارت به آسیب دیدگان وجود داشته باشد.

5. نگهداری فضای سبز

فضای سبز در یک پروژه ساختمانی مشتمل بر استقرار درختان، گل ها، چمن ها و سایر گیاهان است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصص های مرتبط با آن برای بهبود شرایط زیستی و رفاهی ساکنین نگهداری یا ایجاد می گردد. مهم ترين اثرات فضاي سبز در ساختمان ها، کاهش آلودگی هوا و کمک به اکوسیستم منطقه است. فضاهای سبز همچنین اثرات چشم گیری به منظور تعديل دما، افزايش رطوبت نسبي، تلطيف هوا و جذب گرد و غبار دارد. مجموعه اثرات فضاي سبز حضور آنها را در شهرها اجتناب ناپذير مي كند به طوري كه بدون وجود آنها ممكن نيست شهرها پايدار باقي بمانند. در این راستا حفظ و حراست از پوشش گیاهی موجود و کاشت گیاهان مناسب در هر اقلیم بر مبنای دانش روز به عنوان یک تخصص مهم حائز اهمیت است.

6. تامین نیروی انسانی

استخدام و آموزش نیروی انسانی شایسته و کارآزموده مهمترین چالش پیشروی مدیران ساختمان است. طبعات مربوط به قوانین کار و امور بیمه از یک طرف و روش های جذب نیروی مورد نیاز از سوی دیگر همواره جز دغدغه های ساکنین ساختمان هاست. با توجه به نبود موسسات و مراکز تخصصی جهت آموزش و پروش نیروی متخصص جهت امور خدمات و تشریفات ساختمان نحوه دعوت به کار و شرح شغلی پرسنل مورد مناقشه است.

مدیریتو با ایجاد بستری مناسب و آموزش پرسنل صاحب صلاحیت امکان تامین نیروهای تشریفات، لابی من، لابی ومن، حراست، بل بوی، ولت و … را برای ساختمان های برند فراهم نموده است. کلیه پرسنل استخدامی دارای گواهی های استخدامی شامل عدم اعتیاد،سلامت و سوء پیشینه می باشند.

مشاوره و کارشناسی

1. چکاپ سرویس

خدمات چکاپ سرویس ساختمان به عنوان خدمتی جدید و نوآورانه برای نخستین بار در ایران توسط مجموعه مدیریتو به کارفرمایان ارائه می گردد. این خدمت شامل بازرسی کامل ساختمان در دیسیپلین های سازه، معماری، برق و مکانیک می باشد و برای ساختمان های نوساز یا بهره برداری شده قابل انجام است. متخصصان مجموعه مطابق چک لیستهای تدوینی منحصر به فرد مدیریتو بخش های مختلف ساختمان را مورد ارزیابی قرار داده و سپس نتیجه را در قالب گزارشی مصور در اختیار شما قرار خواهند داد. بخش های مختلف ساختمان پس از ارزیابی ارزش گذاری شده و معایب و محاسن آنها به استحضار خواهد رسید. در این گزارش حتی راهکارهای حل مشکلات و خرابی ها و برآورد های اولیه مالی نیز گنجانده شده است تا مخاطبان امکان تصمیم گیری بهتر راجع به شرایط ملک را داشته باشند. این گزارش برای کسانی که مایل به خرید یک ملک هستند بسیار کاربردی است و برای هیئت مدیره ساختمان نیز جهت سیاست گزاری های کلان و برنامه ریزی تعمیرات قابل استناد می باشد.

2. خدمات حقوقی و اساسنامه

بی تردید هر ساختمان یا مجتمع جهت اداره هرچه بهتر نیازمند ارکان و ساختارهایی است. یکی از مهمترین ارکان مدیریت ساختمان تهیه و تدوین اساسنامه ای جامع مطابق شرایط و سطح فرهنگ آن ساختمان است. تیم حقوقی مدیریتو با استفاده از تجارب سازمانی و پروژه های متنوع اقدام به تدوین اساسنامه ای جامع مطابق با نیازهای ساختمان شما خواهد کرد. همچنین برگزاری جلسات مجامع عمومی، انتخابات و پیگیری های حقوقی جهت وصول شارژ از دیگر خدمات پکیج حقوقی مدیریتو می باشد.

3. آموزش و فرهنگ سازی

رکن تاثیرگذار در حفظ آرامش هر ساختمان فرهنگ است. ساکنین با تحصیلات و جایگاه های اجتماعی متفاوت در یک ساختمان در کنار هم قرار می گیرند. عاملی که سبب حفظ حسن همجواری خواهد شد فرهنگ است. مدیریتو در ساختمان های خود تلاش بسیاری جهت ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی از طریق فعالیت هایی شامل تدوین و پخش بروشورهای اموزشی، ایجاد محتوا در فضای مجازی، برگزاری جلسات خصوص و عمومی انجام میدهد. بی تردید امور فرهنگی مسیری پیوسته و گام به گام جهت نیل به اهداف متعالی است.

4. کارشناسی ملک

خدمتی خاص جهت آشنایی با بخش هایی که از دید شما پنهان مانده. هر ساختمان دارای پیچیدگی و نقاط ضعف و قوت متفاوتی است. آنچه عموم مردم در زمان خرید ملک مورد توجه قرار می دهند مبلغ و ظواهر معماری است. در بخش کارشناسی ملک امکان مقایسه چند پروژه را جهت انتخاب بهترین ملک متناسب با نیازهای خود خواهید داشت. مزایا و معایب ساختمانی با موتورخانه مرکزی و سیستم پکیج چیست؟ در شرایط برابر کدام امکانات در مشاع می تواند  ارزش افزوده برای ملک ایجاد نماید؟ با کارشناسی ملک امکان دریافت گزارشی از هزینه های استهلاکی ساختمان که در آینده با آن مواجه خواهید شد را برایتان اشکار خواهیم کرد.

بهره برداری و تجهیز

1. بازسازی و نوسازی ابنیه

برای ساختمان هایی که نیاز به بازسازی و نوسازی در بخش های ابنیه و معماری دارند متخصصان دکوراسیون داخلی مدیریتو بهترین پیشنهادات را ارائه خواهند داد.

2. بازسازی و نوسازی تاسیسات

بازسازی و نوسازی تاسیسات شامل اورهال دیگ های بخار، اصلاحات در لوله کشی ها، اسیدشویی منابع و رفع نشتی های موجود در موتورخانه سبب ارتقا راندمان سیستم ها و کاهش مصرف انرژی خواهند شد.

3. مشاوره و مهندسی خرید

هر فضا جهت بهره برداری نیازمند امکانات خاص خود می باشد. در بخش مشاوره و مهندسی خرید، با طراحی فضاها و اعلام نیازهای سخت افزاری بهترین تجهیزات را از معتبرترین برندها برایتان تهیه خواهیم کرد.

لوکس و اختصاصی

1. خدمات هتلینگ

ساختمانی برند خواهد شد که در کنار استفاده از تجهیزات و مصالح برند امکان ارائه خدمات برند را به بهره برداران خود فراهم آورد. امروزه بسیاری از پروژه ها که توسط سازندگان برتر و معماران صاحب نام طراحی و ساخته می شوند دارای امکانات خاص و متنوعی هستند. راهبری و اداره این تجهیزات جهت ایجاد محیطی در سطح هتل نیازی است که بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته است. مدیریتو امکان تبدیل ساختمان شما را به یک هتل آپارتمان فراهم ساخته است.

2. لذت زندگی

شرایط خاص و نیازهای جدید باعث شده بخشی از مشتریان ما به مجتمع خود به عنوان محیطی شهرگونه بیندیشند. در اختیار داشتن امکاناتی مانند زمین های بازی و ورزش، سینما، کافی شاپ، لابی مجلل، استخر و سونا، کارواش و ده ها امکانات دیگر عملا یک مجتمع را تبدیل به شهری در مقیاس کوچک نموده. اداره این محیط توسط تیمی حرفه ای از مدیریتو صورت خواهد گرفت. امکان برگزاری مسابقات و رویدادهای مناسبتی در ساختمان، برگزاری فعالیت های هنری و فرهنگی، تئاتر و نمایش آپارتمانی، برگزاری کنسرت های اختصاصی، نمایشگاه و ده ها برنامه مفرح دیگر باعث میشود برای هیچ نیازی مجتمع خود را ترک نکنید. ما امکانات شهری را به مجتمع شما می آوریم.

3. آموزش سازمانی

چالشی که سالهاست دست اندرکاران صنعت ساختمان با آن دست به گریبان هستند یافتن نیروهایی متخصص در زمینه مدیریت و راهبری ساختمان است. نبود مراکز آموزش کافی ما را بر آن داشت تا با ایجاد دپارتمان آموزش نیروهای متخصص را جهت پروژه های خود و سایر متقاضیان دریافت خدمات تربیت نماییم. اگر شما به عنوان یک فرد علاقه مند به کار در حوزه خدمات و تشریفات ساختمان هستید با گذراندن دوره های آموزشی در بخش های لابی من، حراست، مدیریت ساختمان و … میتوانید در موقعیت های مناسب شغلی استخدام شوید.

همچنین برای مجتمع ها و ارگان های بزرگ نیز امکان تربیت و استخدام نیروهای انسانی مورد نیاز را خواهیم داشت تا کارفرمای محترم مطابق نیازهای سازمان خود در کوتاه ترین زمان ممکن از پرسنل متخصص استفاده نماید.

ساختمون منم جز خدماتتون میشه؟!

در حال حاضر عمده پروژه های ما در سطح تهران در مناطق 1،2،3 قراردارند. اولویت ما ارائه خدمات برند به ساختمان های برند است. البته ارائه خدمات به  ساختمان های خاص و فاخر در سایر مناطق تهران نیز امکان پذیر است.

امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم به مراکز استانهای اطراف تهران نیز خدمت رسانی نماییم.

انتخاب مدیریتو برای ساختمان های مسکونی یا اداری با حداقل ۱۰ واحد نتایج مطلوب و اقتصادی برای شما خواهد داشت. به جای استخدام یک مدیر یا ایجاد مدیریت چرخشی بین همسایه‌ها برون سپاری خدمات مدیریت به ما ، ریسک های شما را کاهش خواهد داد. برای مجتمع های تجاری و مراکز خرید همکاری با ما باعث کاهش چشمگیر هزینه ها خواهد شد. به جای استخدام یک تیم نگهداری و مدیریت برای مجتمع تجاری خودتان، مدیریت را برون سپاری کرده و با تشریفات مرسوم شامل لیست بیمه و حقوق پرسنل خداحافظی نمایید. در این روش بخش بزرگی از فضای کار و دفاترکاری را به سازمان ما منتقل خواهید کرد.

ما حتی برای برگزاری حراج های هماهنگ و تبلیغ برند مجتمع شما از تیم بازاریابی خود استفاده می‌کنیم.

پکیج های خدماتی

ارسال درخواست خدمات

همین الان میتونید فرم درخواست خدمات مورد نظرتون رو پر کنید و از تخفیفات و مشاوره های اختصاصی همکاران ما استفاده نمایید.

[quform id="1" name="فرم درخواست خدمات"]